Publicerad

Obehandlade hörselskador

I en artikel på nyårsafton i New York Times så diskuteras på ett mycket bra och intressant sätt riskerna med obehandlade hörselskador. Det är dags att börja ta problemen med höga ljud på allvar genom prevention men också att man faktiskt börjar använda hörselhjälpmedel tidigare. Detta eftersom hörselskador kan innebära ökad risk för att drabbas av andra sjukdomar som demens, depression och även fallolyckor.

I USA beräknas 38,2 miljoner människor över 12 år ha en hörselnedsättning. Detta problem ökar ju äldre vi blir. Hälften av alla över 70 år har nedsatt hörsel och siffrorna är ännu högre för personer över 80 år. Tyvärr väntar många länge med att söka hjälp. Två nya studier visar att personer med obehandlade hörselskador uppvisar högre frekvens av depression, demens, hjärt-/kärlsjukdomar och drabbas i högre grad av fallolyckor än personer i samma ålder som inte hör sämre.

Ett stort problem, enligt forskarna på Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health,  är att problemen ofta kommer smygande. Hörselproblemen kommer gradvis och ofta är det anhöriga som börjar reagera på att en persons hörsel försämrats. Här menar man att sök hjälp tidigt om personer i din omgivning upplever att du borde nog testa hörseln eller om du själv uppmärksammar att du hör sämre i olika situationer. En vanlig problemsituation är när flera personer talar samtidigt.

Ett viktigt argument, framförallt i USA där oftast hörapparater inte ingår i sjukvårdsförsäkringar, är att kostnaderna för hörapparater kan vara för höga för många individer. Under senaste åren förs det därför en intensiv debatt för att få ner kostnaderna bland annat genom att man minskar kraven på utbildad personal (audionomer) i samband med hörapparatutprovningar. Framöver kommer försäljning av hörapparater på internet och i butiker öka. Trots att kostnaderna för hörapparater kan vara höga konstateras att det är betydligt dyrare för dig, din omgivning och även för samhället att inte göra något åt en individs nedsatta hörsel.

“Hearing loss itself is not very expensive, the effect of hearing loss on everything else is expensive.”

Sverige har andra system för att få hörapparater där man kan få del av offentliga medel av det landsting där man bor. I Stockholm och Skåne kan man dessutom få en hörselcheck för att kunna köpa den absolut senaste tekniken inom hörapparater.

Ett av de vanligaste problemen med att hörapparater inte används är orealistiska förväntningar. Det tar 1-2 månader för hjärnan att börja vänja sig med att höra de ljud man nu hör. Ju tidigare man kommer igång desto lättare är denna process.

obehandlade_horselskador_risker

Sammanfattningsvis är denna artikel i New York Times väl värd att läsa och ger en mycket bra bakgrund till problem med nedsatt hörsel men framförallt riskerna vid obehandlade hörselskador. En länk till artikeln hittar du här. Öka din livskvalitet och minska risken för demens, depression och andra sjukdomar genom att söka hjälp och testa din hörsel! Det är första steget för att få hjälp. 

Publicerad

Symtom hörselnedsättning

symtom_horselnedsattning

Tecken och symtom på hörselnedsättning inkluderar: tal låter otydligt, svårt att höra när många talar samtidigt, svårt att höra i miljöer med bakgrundsljud, svårt att höra konsonanter och att man ofta får be andra personer repetera eller upprepa vad som har sagts.

Ofta beror en persons nedsatta hörsel av en kombination av faktorerna arv, ålder och miljö. Vissa personer har hörselnedsättning i släkten och får lättare sämre hörsel. Ju äldre vi blir desto sämre hörsel får vi. Exempelvis så har 32,6% av personer mellan 65-74 år nedsatt hörsel. I åldern 75-84 år ökar siffran till 44,6% och över 85 år hör 56,5% sämre (Hörselskadade i siffror 2017, Hörselskadades Riksförbund). Dessutom tillkommer faktorn miljö. Med miljö menas här exempelvis exponering av buller eller höga ljud. En individ kan i sitt yrkesverksamma liv arbetat i en bullrig miljö vilket påverkar hörseln senare i livet. Man kan också ägnat sig åt fritidsaktiviteter, som jakt eller besök på konserter med höga ljudnivåer, som även de påverkar hörseln negativt. Man kan också ha flera riskfaktorer samtidigt. Exempel: en 86-årig gammal officer vars båda föräldrar haft dålig hörsel tidigt och som dessutom har jagat mycket och kört mycket motorcykel utan öronproppar…Sannolikheten för att denna individ idag hör sämre är relativt stor.

nedsatt_horsel_buller

Även medicinering, vaxproppar i örat och andra sjukdomar kan påverka en individs hörsel. Läkemedel som cytostatika, vissa antibiotika, potenshöjande läkemedel (“Viagra” med flera), urindrivande läkemedel (diuretika) och stora mängder acetylsalicylsyra (“Aspirin”, “Bamyl”, “Treo”, “Albyl” och “Trombyl” med flera). Märker du av nedsatt hörsel om du behandlas med dessa läkemedel bör du ta upp detta med din behandlande läkare eller vårdcentral. Vaxproppar är relativt vanligt och något en audionom alltid undersöker innan man gör ett hörseltest. Du kan själv spola dina öron eller använda “Revaxör” om du vet att du har mycket vax i hörselgången. Andra sjukdomar som otoskleros, Ménières sjukdom, infektioner, diabetes, skalltrauma, perforerad trumhinna, högt blodtryck och olika hjärtsjukdomar kan påverka hörseln. Även här bör du konsultera din läkare eller vårdcentral om du märker att även din hörsel blivit sämre.

tecken_nedsatt_horsel

Symtom hörselnedsättning: Vilka är tecknen för hörselnedsättning och hur märks det att man hör dåligt?

I många fall är det en gradvis process där man inte direkt tänker på att man börjar höra sämre. Efter några år kan man själv eller någon i sin omgivning mer och mer börja reflektera över att hörseln är nedsatt. Några vanliga symtom på hörselnedsättning är:

 • Man kanske upplever att personer talar otydligt eller “mumlar” betydligt mer än tidigare
 • Ens partner behöver höja rösten för att man skall höra vad han/hon säger
 • Personer måste upprepa vad som sagts för att man skall höra
 • Ljudet på TV:n eller radion hemma måste höjas
 • Det är svårt att höra på middagar, på möten och när många talar samtidigt i lokalen
 • Problem att följa en konversation om det är fler än en person som talar
 • Svårt att höra när det är bakgrundsljud som musik eller andra störande ljud
 • Öronsus, visslingar eller pipande i öronen (tinnitus)

En person kan självklart uppleva flera av dessa symtom. Vanligt för nedsatt hörsel på grund av ålder och buller är att man har svårt att höra höga toner. Exempel på höga toner är talets konsonanter (bokstäverna “s” och “f” med flera). Det är här även svårare att höra barns röster och exempelvis vissa kvinnors röster (ofta ligger dessa högre upp i frekvensregistret bland de höga tonerna). Det är i dessa fall även svårt att höra syrsor och småfåglar.

Om du märker att du har symptom på en hörselnedsättning eller att du hör sämre än tidigare bör du söka hjälp. I många landsting (exempelvis Stockholms läns landsting, Region Uppsala, Region Skåne och Region Östergötland) har man idag inga remisskrav för att du skall kunna besöka en audionommottagning. En audionom testar din hörsel och kan även ge tips och råd för vad som kan göras för att du skall kunna höra bättre. Man kan också vända sig till sin husläkare, företagshälsovård eller vårdcentral. På många ställen kan man även där göra enklare hörseltester för att avgöra om din hörsel är nedsatt. Sedan kan kontakt tas med en audionommottagning för ytterligare rehabilitering.

Publicerad

Hörselskador och demens

Kan hörselskador orsaka demens och försämrad kognitiv förmåga? Kan man med hörapparater förhindra eller minska risken för demens och kognitiva svårigheter? Detta är svåra frågor att besvara men det finns idag undersökningar som pekar på att hörapparater kan spela en viktig roll för att förbättra minnesförmågan i övrigt leda till en bättre psykisk hälsa.

Det finns flera studier som pekar på ett samband mellan hörselskador och att man i ökad utsträckning utvecklar demens. I flera av dessa undersökningar menar forskarna att man kan hindra eller försena utvecklingen genom att tidigt börja använda hörapparater. Genom att använda hörselhjälpmedel gör också att man blir mer delaktig och bidrar till en ökad livskvalitet.

Varför är hörselskador kopplade till ökad risk för demens? Vissa forskare menar att vissa vaskulära sjukdomar både kan leda till nedsatt hörsel och demens. Andra menar att den ansträngning som krävs, när man hör dåligt, att gissa och tolka hur olika ljud verkligen låter kan påverka minnet. Många som har en hörselnedsättning upplever att personer i omgivningen “mumlar” och i USA talar man om “effortful listening”. Man får helt enkelt anstränga sig för att höra. Ny forskning från bland annat Linköpings universitet visar att personer med nedsatt hörsel riskerar att få ett sämre långtidsminne. I detta fall menar man att på grund av hörselnedsättningen så lagras inte information i långtidsminnet. Man plockar heller inte fram information lika ofta från långtidsminnet och man “gymnastiserar” långtidsminnet mindre. Här menar forskarna också att funktioner som inte används förfaller.

Att hörselnedsättningen kan leda till social isolering är det många som kan vittna om. Många börjar välja bort olika aktiviteter i sitt liv vilket påverkar både den sociala situationen och även livsglädjen. Tidigare kanske man tyckte det var roligt att gå ut och äta eller gå på andra evenemang. På grund av den nedsatta hörseln går man inte ut lika mycket längre vilket kan leda till ensamhet och isolering. Det kan också leda till psykiska problem som exempelvis depression.

hörselskador_demens

Vänta inte, sök hjälp! Idag kan man relativt enkelt testa sin hörsel, och på Eartech Hörselkliniker kan man göra det kostnadsfritt, vilket är första steget. Utifrån hörseltestet så förklarar våra legitimerade audionomer hur din hörsel är vid olika frekvenser. Efter det inledande besöket hos hörselmottagningen så kan man diskutera val av hörapparat. Många gånger kan man redan inom en vecka efter det första besöket komma igång och höra bättre. Ofta tar det några veckor innan man börjar vänja sig med alla nya ljud men ge det en chans! Förutom att du hör bättre, ökar din livskvalitet så kommer du dessutom med stor sannolikhet att minska risken för demens.

Publicerad

Föreläsning SPF Seniorerna Sigtuna Stad

Den 17/9 hade SPF Seniorerna Sigtuna Stad en temadag om hörsel under rubriken “livet är värt att höra”. Här var Eartech Hörselkliniker inbjudna att tala om bland annat utvecklingen kring hörselhjälpmedel. Många besökare och mycket frågor kring hur olika hörselhjälpmedel fungerar och vad man kan göra för att höra bättre. Jättetack till arrangörerna med Louise Skeppare i spetsen!

Man beräknar att cirka 1,5 miljoner svenskar har nedsatt hörsel och att 15% av befolkningen lider av tinnitus. Många väntar väldigt länge med att söka hjälp och det är önskvärt att man börjar behandla den nedsatta hörseln så tidigt som möjligt.

Att ha nedsatt hörsel kan bero på många olika orsaker. Ju äldre vi blir desto sämre hör vi. Har man dessutom exponerats för buller genom åren kan detta leda till nedsatt hörsel. Det finns dessutom ärftliga komponenter som spelar in. Allt detta kan samverka och bidra till att man hör sämre.

Vad kan man då göra för att höra bättre? Idag har utvecklingen kring hörapparater gått framåt väldigt mycket och olika hörselhjälpmedel fungerar väldigt mycket bättre än tidigare. Hörapparater är idag mycket bättre på att känna igen tal och förstärka detta när man vänder sig mot en person. Detta samtidigt som buller och oönskade ljud från resten av omgivningen tas bort eller inte förstärks lika mycket.

Många frågor handlade om reglerna för att skaffa hörapparater inom Stockholms Läns Landsting. Här diskuterade vi hur det fungerar och hur man går tillväga. Det finns idag inget remisstvång utan man kan vända sig direkt till den hörselklinik man vill gå till.

Man kan idag bygga hörapparater väldigt små. De kan dessutom designas på så sätt att de nästan inte syns. Dock måste man kunna hantera sina hjälpmedel för att det skall fungera i praktiken.

Hur kan man göra för att undvika att hörapparaterna hamnar i byrålådan? Här var det en väldigt intressant diskussion om realistiska förväntningar och vikten av tålamod och att ha en förståelse för att det kan ta lite tid att vänja sig med förstärkning av olika ljud.

En lång diskussion kring tinnitus och vad man kan göra för att hantera detta genomfördes också. Även här gäller att få kontakt med hörselvården för att avgöra om det också finns en hörselnedsättning. Vad gäller tinnitus är även KBT (Kognitiv Beteende Terapi) ett alternativ.

Kort sagt: En mycket trevlig eftermiddag med bra samtal och frågor kring hörsel. Jättetack från oss på Eartech Hörselkliniker för att vi fick komma ut till vackra Sigtuna och vara med på detta!

 

Publicerad

Nedsatt hörsel

nedsatt_horsel

En av de populäraste bloggarna i USA på ämnet hur det är att leva med nedsatt hörsel är Shari Eberts. Hon driver bloggen livingwithhearingloss.com och hon skriver mycket och bra. Det populäraste inlägget förra året är på temat: 5 saker jag önskar alla visste om nedsatt hörsel. Inlägget är väldigt tänkvärt och rakt på sak. Här kommer en kort sammanfattning.

Att leva med nedsatt hörsel innebär att man inte hör tal så klart och tydligt, känslighet för buller och en utmattning efter att ha kommunicerat en längre tid. Det är en osynlig funktionsnedsättning som ofta är missförstådd, som inte riktigt tas på allvar och ibland även ignoreras. Ibland även i din egen familj. Den nedsatta hörseln kan ha en stor påverkan på ditt liv och även på de runt omkring dig. Här kommer 5 saker som alla borde veta om hur att det är att leva med en hörselnedsättning.

 1. Hörselnedsättningen är utmattande. När du har nedsatt hörsel är det jobbigt att höra. Det är svårt att förstå för normalhörande eftersom hörande är så automatiskt för dem. Många gånger måste man gissa vilka bokstäver som saknas när man lyssnar på en viss person uttala en mening och att genom detta försöka förstå sammanhanget. Detta är inte lätt eftersom konversationen pågår hela tiden och ingen paus ges för att förstå vad som sägs.
 2. Jag är inte dum eller otrevlig. Ibland kanske jag svarar lite konstigt eller missar poängerna i en dialog. Men jag är inte dum utan jag hörde helt enkelt lite fel. Ibland kanske jag inte svarar på din hälsning eller “ursäkta mig” i affären. Det beror inte på att jag ignorerar dig utan på att jag helt enkelt inte hörde vad du sa.
 3. Hörselhjälpmedel fungerar inte som glasögon. Glasögon transformerar oskarpa bilder till något skarpt och klart. Din syn återställs till normalt med dina glasögon. Hörselhjälpmedel fungerar inte så utan alla ljud förstärks. Alla ljud förstärks. Även fläktar och kylskåp. Ibland kan det till och med vara lite svårare att höra med hjälpmedel eftersom talet inte alltid prioriteras i förstärkningen av ljud. Ljuden blir inte klara och skarpa som med glasögon utan bara högre.
 4. Jag behöver inte någon som talar för mig. Jag är inget barn utan om någon frågar mig något och jag inte hör det, vänligen upprepa frågan så jag kan svara själv. Att göra något annat är förolämpande.
 5. Några enkla trick hjälper väldigt mycket. Vänd dig mot mig när du talar så jag kan se ditt ansikte och din mun. Tala inte till mig från ett annat rum och påkalla min uppmärksamhet innan du börjar tala. Jag vill höra vad du säger och jag gör mitt bästa.

Att förstå hur det är att leva med nedsatt hörsel är viktigt och något som man lär sig bättre med åren. Hos oss har vi lång erfarenhet av hörselnedsättningar och kommunikation vilket underlättar för dig eller dina anhöriga när ni vänder er till oss för hjälp och råd.

Publicerad

Presbyacusis

presbyacusis_eartech

Med presbyacusis menas den ofta gradvisa hörselnedsättning man får när man blir äldre. Ibland används uttrycket åldersnedsättning för att beskriva detta. Bland 65-84 åringar beräknas en tredjedel ha svårt att höra i samtal när det är flera inblandade och över 85 år så beräknas hälften ha svårt att höra. Eftersom fler och fler blir över 85 år så tilltar detta problem i många utvecklade länder som exempelvis Sverige.

Orsaken till att man drabbas av presbyacusis är att hårcellerna i innerörats snäcka successivt förlorar sin förmåga och även slits ner. De första hårcellerna som förlorar sin förmåga är de som reagerar på höga frekvenser vilket praktiskt medför svårigheter med att höra ljusa röster och även konsonanter. I ett audiogram är de frekvenserna längst till höger som påverkas och man har alltså svårt att höra de höga tonerna.

presbyacusis

Vanliga symptom på hyperacusis är att man upplever det svårt att höra vissa ljud som låter “konstiga”, svårt att höra kvinnor och barns tal, behov av att skruva upp volymen på TV och radio, svårigheter att använda telefon och svårt att höra vad som sägs på restaurang eller när många talar samtidigt. Detta kan innebära sociala svårigheter för individen som drar sig undan vissa situationer och därmed isolerar sig. Detta kan i förlängningen leda till nedstämdhet, depression och även utveckling av demenssjukdomar.

Det är vanligt att anhöriga är de som kontaktar hörselvården om att en person skulle behöva hjälp med hörseln. Här är det viktigt att anhöriga får stöd och även att de involveras i rehabiliteringen av individen med en hörselnedsättning. Det förekommer att vissa hörselmottagningar tar emot båda personerna i ett förhållande samtidigt just för att öka förståelsen och få information om hur den sociala situationen påverkats.

När man talar om hörselnedsättning hos äldre är det viktigt att komma ihåg att dessa oftast  beror på flera faktorer som: ålder, bullerexponering, arv, vissa läkemedel, miljö och vissa sjukdomar. En persons hörselnedsättning beror ofta på en kombination av dessa faktorer och det är svårt att svara entydigt på frågan: vad exakt har orsakat min åldersnedsättning?

Hörselnedsättningar som beror på att hårcellerna i innerörat förlorat sin funktion eller skadats kan inte repareras. De kan bara rehabiliteras. Genom att börja höra ljud igen vittnar många om att livskvaliteten ökas och att även den sociala situationen hemma förbättras och förenklas.

Lite förenklat kan tre huvudstrategier i behandlingen av presbyacusis identifieras:

 • Utprovning av hörhjälpmedel. Här är det viktigt att komma igång så tidigt som möjligt och här gäller deviserna: “Det är lättare att göra något idag än imorgon” men också att “Det är aldrig för sent att börja behandlingen av din åldersnedsättning”.
 • Individuell rådgivning. Både enskilt och ihop med partner. Viktigt att få information, tips och råd och förslag på åtgärder. Detta både för individen men också på hur situationen hemma kan förbättras.
 • Grupprådgivning. I vissa fall kan det vara bra att träffa andra i samma situation för ytterligare perspektiv och insikter.

Eartech Hörselkliniker har vi lång erfarenhet av behandling av presbyacusis och hörselnedsättningar hos äldre. Kontakta oss gärna för rådgivning för ett bättre hörande på äldre dar.

Publicerad

Hörselskador av musik

hörselskador_musik

Hur stor är risken för hörselskador av musik? WHO (World Health Organization) räknar med att 1,1 miljarder unga människor, mellan 12-35 år, är i riskzonen för att få hörselskador. En av de främsta farorna är att många unga lyssnar till hög musik ett stort antal timmar varje dag. Öronen får väldigt liten återhämtning och ljudvila. Dessutom kan hörselskadorna se lite olika ut.

Exempel på hörselskador av musik som man kan få är: hörselnedsättning, tinnitus och ljudöverkänslighet. Alla känner till nedsatt hörsel och de flesta även tinnitus eller öronsus. Vanligt, speciellt bland yngre, är dock även ljudtrötthet och ljudkänslighet. Man är helt enkelt känslig för ljud och man kan få kraftiga besvär av vissa ljud. Är man dessutom utsatt för andra riskfaktorer, avseende hörselskador, bör man definitivt vara vaksam på för mycket lyssnande på musik med speciellt hörlurar under långa tidsperioder.

En erfarenhet vi har är att fler och fler skyddar sig när man är på festivaler och konserter. Artister som Eric Clapton, Pete Townsend, Neil Young, Chris Martin och will.i.am har varit öppna med sina hörselproblem och detta har bidragit till en ökad medvetenhet om ljudnivåer vid liveuppträdanden. Däremot är ett större långsiktigt problem att många har alldeles för hög volym på sina hörlurar när man lyssnar på olika digitala musiktjänster.

Vissa menar att en hel generation riskerar att få permanenta hörselproblem genom att man lyssnar på musik på sina smartphones väldigt högt och väldigt många timmar per dag. År 2018 räknar man att det finns 2,53 miljoner smartphones i hela världen så det är väldigt många människor globalt som har en hög exponering för bullerskador. Svenska forskare menar att du skall lyssna maximalt en timme per dag och ljudvolymen skall inte uppgå till mer än halva maxvolymen på din telefon. I detta reportage menar forskare från Karolinska Institutet i Stockholm att 80% av ungdomarna på gymnasiet lyssnar på för hög volym i sina telefoner. Långtidseffekterna av detta lyssnande får vi sannolikt se om ett par år i ett ökat antal patienter till hörselvården.

En rekommendation är också att söka hjälp om man börjat få symptom på öronsus, ljudtrötthet eller att man hör sämre. Här kan man vända sig till en audionom, hörcentral eller konsultera sin husläkare. Det är viktigt att i tid börja behandla symptom med problem med hörseln. Många väntar alldeles för länge med att söka hjälp. Tidig upptäckt är väldigt bra eftersom man då kan sätta in åtgärder och även ändra sitt beteende kring lyssnande på musik. Märker du någon typ av hörselproblem så bör du agera på det nu och inte imorgon. 

Några praktiska råd för att minska hörselskador av musik är därför:

 • Använd alltid hörselskydd på konserter och liveuppträdanden
 • Lyssna försiktigt på digitala musiktjänster. Maximalt 1 timme per dag och aldrig mer än halva maxstyrkan på telefonen
 • Sök hjälp om du börjat få problem med hörselskador av musik. Det är aldrig försent att börja skydda din hörsel
Publicerad

Tips för att höra bättre på restaurang

Ett av de allra vanligaste tecknen på att en person börjar höra dåligt är att man har problem att höra när många talar samtidigt och speciellt på restauranger. I en uppmärksammad undersökning från Hörselskadades Riksförbund säger hälften av befolkningen att det är svårt att höra på restaurang och café samt 40 % av de anställda tycker att ljudmiljön är ett problem. Inom hörselforskning brukar man tala om ”Cocktail Party Effect” vilket innebär individens förmåga att fokusera på en persons tal och samtidigt blockera bort omgivningsljud och bakgrundsbuller. I denna text har vi därför samlat ihop ett antal tips för att höra bättre på restaurang.

Vi har träffat många personer genom åren som helt enkelt valt bort restaurangbesök, trots att man uppskattar dessa, på grund av att det är så svårt att höra vad som sägs. Att kunna leva det liv man vill leva och att inte välja bort aktiviteter för att man hör sämre är ett viktigt slutmål i hörselrehabilitering.

Vad bör man då tänka på när man skall välja en restaurang med bra ljudmiljö?

En väldigt viktig faktor är lokalens akustik. En bidragande faktor till att problemen kring ljudmiljön ökat är den minimalistiska, avskalade trend som dominerat de senaste årtiondena. En tumregel är därför att försöka undvika restauranger som har för mycket eko i matsalen. Sedan ett par år tillbaka finns en sida som heter Matro som tipsar om restauranger med bra akustik där samtal och hörande underlättas. Här kan besökare tipsa om både caféer, barer och restauranger över hela Sverige som har en bra ljudmiljö. Ett tips är därför att kolla denna sida innan restaurangbesöket och få lite inspiration om vilket ställe man skall välja för exempelvis en kommande middag. Är du lite mer intresserad av hur man kan arbeta med att förbättra ljudmiljön på den restaurang har Visita, arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen, publicerat ett antal praktiska riktlinjer för val av material i ljudmiljöarbetet.

Ett exempel på en restaurang som använder en bra ljudmiljö som en konkurrensfördel är Restaurang Hillenberg på Östermalm i Stockholm. Se bild ovan. Här har man redan i designen av speciellt matsalen arbetat mycket med akustik, material, avstånd mellan bord och ingen bakgrundsmusik. En besökare, Charlotta P på Tripadvisor, säger exempelvis om sitt besök där den 14:e september 2017:

”Trevligt bemötande, snyggt inrett, god mat och fantastisk akustik. Perfekt för affärslunch så att man hör vad alla runt bordet säger men ändå inte störs av borden runt omkring”.

Utveckla en egen kommunikationsstrategi för bättre hörande

Andra praktiska tips kring ett restaurangbesök är valet av bord inne i lokalen. Var inte rädd för att informera personalen redan innan besöket att personer i sällskapet har en hörselnedsättning. Välj helst inte ett bord nära ingången till köket eftersom det ofta slamrar mer där och personal passerar i en strid ström. Vidare är det att föredra om belysningen är bra så du kan se den du talar med tydligt. Det underlättar hörandet och förmågan att uppfatta tal. Naturligtvis är det även bra att informera de du planerar äta med att försöka tala tydligt och inte så fort. Det är ofta lite lugnare på många restauranger tidigt på kvällen och vissa dagar vilket även det kan underlätta konversation genom att ljudnivåerna är lägre. Man kan, om bakgrundsmusiken är väldigt hög, även be personalen sänka denna. Det uppskattas garanterat även av andra gäster och restaurangens personal.

Kan jag använda tekniska hjälpmedel på restaurangen?

Hörapparater är mycket bra hjälpmedel i dessa situationer och använd dessa på båda öronen. Moderna hörapparater har ofta inbyggda riktmikrofoner och speciella lyssningsprogram som är anpassade till restaurangmiljö. Här är det alltså att föredra om riktmikrofonerna och restaurangprogrammet är aktiverade. I många fall ställer hörapparaterna om sig själva till den förändrade ljudmiljön men i andra fall måste du själv, via fjärrkontroll eller direkt på hörapparaten, byta program. Har du mer avancerade hörapparater är riktmikrofonen ofta adaptiv vilket innebär att den förstärker ljud i talsektorn det vill säga mot den du tittar på. Det finns också andra bra tekniska hjälpmedel som kan användas i bullriga miljöer som exempelvis restaurang eller café. Exempel är trådlösa lyssningssystem. Nedan är en bild på hur ett trådlöst lyssningssystem fungerar.

Trådlösa lyssningssystem byggs ofta på FM-teknik och består av mikrofon, som bärs av den du äter med, och en mottagare som kopplas till dina hörapparater. Tanken är här att talet fångas upp så nära munnen som möjligt (via mikrofonen) och skickas trådlöst till så nära ditt öra som möjligt (via mottagaren). Dessa trådlösa system är mycket bra komplement i svåra lyssningssituationer och underlättar restaurangbesöket. Populära tillverkare av FM-system är Comfort Audio och Phonak.

Slutligen är det kanske viktigaste rådet att slappna av, njut av maten och sällskapet och ha kul! Många gånger måste man prova och prova igen för att hantera dessa kommunikationsmässigt väldigt svåra miljöer. Bli inte nedslagen om du hör dåligt under en middag utan det kommer gå bättre nästa gång.

Ha en riktigt trevlig middag!

Publicerad

Anhöriga glöms ofta bort vid hörselskador

anhöriga_glöms_ofta_bort_vid_hörselskador

Ett fenomen som är vanligt är att anhöriga glöms ofta bort vid hörselskador. En part i ett förhållande kan börja höra dåligt men många gånger är det en partner som först uppmärksammar att en individ har en hörselskada och är i behov av hörapparater.

Man skruvar upp volymen på radio och TV, har svårt att höra när flera talar samtidigt och att man måste stå nära och tala högt är vanliga symptom som många anhöriga observerar. Nu har forskare i England konstaterat denna problematik och att det är väldigt viktigt att man inkluderar anhöriga i rehabiliteringsplanen för personen som har en nedsatt hörsel och/eller tinnitus.

Under vårt arbete inom hörselvården hamnar man ofta i situationer där det kan vara bara att träffa båda parterna i ett förhållande för att diskutera hur det fungerar hemma och vad som kan göras framåt. Det har också ett pedagogiskt värde eftersom förståelsen för hörselproblemen ökar och man kan också diskutera exempelvis kommunikationstips för att underlätta vardagen. Man kan också använda sig av olika program och appar för att simulera hur det är att höra sämre. Det är ofta väldigt intressant och man får upp ögonen för hur det är att leva med nedsatt hörsel.

Kontakta gärna någon av våra audionomer på Eartech Hörselklinik för mer information om hur man hanterar kommunikationen och vardagen när man har en anhörig som hör dåligt.