Publicerad

Vad innebär en hörselnedsättning?

vad_innebar_en_horselnedsattning

En vanlig fråga hos personer som kommer och testar sin hörsel för första gången är: vad innebär en hörselnedsättning? Man beräknar att cirka 1,5 miljoner svenskar har nedsatt hörsel. Vanliga symptom är att man upplever det svårt att höra när många talar samtidigt, att exempelvis ungdomar mumlar, att ens partner upplever att ljudet från TV eller radio är väldigt högt samt att man ofta får be den man talar med att upprepa vad som sagts. 

När man talar om hörselnedsättningar så skiljer man på lätt, måttlig och grav. Med en lätt hörselnedsättning menas att ljud måste förstärkas med 26-40 decibel (dB) för att man skall höra ljudet. En måttlig hörselnedsättning innebär att ljud måste förstärkas 41-55 dB och en grav hörselnedsättning innebär att ljud måste förstärkas 71-90 dB för att man skall höra dem. Här finns också en mellankategori, måttlig till grav hörselnedsättning, vilken innebär att ljud måste förstärkas 56-70 dB. Enligt världshälsoorganisationen, WHO, är definitionen på en hörselnedsättning att man måste förstärka ljud 25 decibel för att man skall höra dem. 

hörlurar nedsatt hörsel
Att lyssna på musik länge med hörlurar kan ge nedsatt hörsel senare i livet

Varför får man då en hörselnedsättning? De vanligaste orsakerna är ålder, miljöfaktorer, arv och andra sjukdomar. Ju äldre vi blir desto sämre hör vi. Denna försämring sker ofta gradvis. I åldern 16-24 år beräknas cirka 4,3% ha nedsatt hörsel men i åldersintervallet 85 år och äldre är den siffran 56,5% (Hörselskadade i siffror, HRF, 2017). Man kan dessutom genom exponering av olika miljöfaktorer orsaka hörselskador. Har man exempelvis arbetat i väldigt bullrig miljö länge kan det påverka ens hörsel längre fram i livet. Detsamma gäller om man har fritidsintressen som att gå på konserter (utan hörselskydd) eller om man gillar skytte och jakt (även det utan hörselskydd). Vad gäller komponenten arv så får vissa familjer lättare hörselskador än andra. Vissa sjukdomar, och behandling av dem, kan dessutom resultera i en hörselnedsättning. Vad som orsakat hörselnedsättningen i det enskilda fallet är ofta en kombination av faktorerna ovan (ålder, miljöfaktorer, arv och andra sjukdomar). 

hörapparat mobiltelefoner app
Idag finns det en mängd olika hörapparater som dessutom kan kopplas till din telefon

Första steget i en rehabilitering av en hörselnedsättning är att göra ett hörseltest på en hörselmottagning. Här testar en legitimerad audionom hur du hör på höger och vänster öra. Man testar din hörsel på olika frekvensområden. Resultatet av detta hörseltest sammanfattas i ett audiogram. I samband med hörseltestet diskuterar du och din audionom hur du hör i olika situationer. I vilka situationer hör du dåligt? Hur fungerar det hemma och på jobbet? Hur länge har du hört sämre? Piper eller susar det i öronen? Detta är exempel på några frågor som diskuteras under en hörselundersökning. Utifrån dina behov och resultatet av hörseltestet diskuteras vad man göra för att höra bättre. Här är huvudalternativet hörapparater. Här kan dessutom andra hörselhjälpmedel vara aktuella om behov finns. Den audionom du träffar kan vägleda dig vidare till en lösning som passar just dig. 

Vad innebär en hörselnedsättning? Det innebär att du hör sämre men det går att behandla med hörselhjälpmedel. Många väntar länge med att söka hjälp. Det finns ingen anledning att vänta utan sök hjälp redan idag. Här kan du vända dig till en hörcentral eller hörselmottagning där du bor. Finns inte det kan du ta upp detta med din vårdcentral eller husläkare för vidare remiss.