Publicerad

Bullernivåer

bullernivåer_WHO

Buller är ett växande problem i samhället. Den moderna människan utsätts för buller både på dagar och nätter. Exempelvis kan höga bullernivåer leda till hälsoproblem för den som utsätts för detta. För att bättre hantera detta problem har världshälsoorganisationen WHO upprättat nya riktlinjer för trafikbuller, ljud från vindturbiner och fritidsbuller. Detta är tänkt som riktlinjer vad gäller bullernivåer inom Europa men rekommendationerna är giltiga även för andra länder. 

I denna rapport sätter WHO (World Health Organization) upp riktlinjer för några områden som ut ett bullerperspektiv är problematiska. Det gäller buller från trafik, från vindkraftverk och buller som man utsätts för på sin fritid typ lyssna på musik (leisure noise). Man trycker på från WHO att exponering för buller är ett stort hot mot folkhälsan och menar att lagstiftare behöver vara mer aktiva för att minska bullret i samhället. Nedan följer några allmänna riktlinjer och resultaten i sin helhet kan läsas här under Environmental Noise Guidelines for the European Region (2018)

Buller från trafik och gatuliv stör många boende och påverkar hälsan negativt

Vägtrafikbuller. Här menar WHO att exponeringen bör ligga under 53 decibel (dB) och nattexponeringen under 45 dB. 

Tågtrafikbuller. Här menar WHO att exponeringen bör ligga under 54 dB och nattexponeringen under 44 dB. 

Flygtrafikbuller. Här menar WHO att exponeringen bör ligga under 45 dB och nattexponeringen under 40 dB. 

Buller från vindkraftverk. Här menar WHO att exponeringen bör ligga under 45 dB.

Fritidsbuller. Här menar WHO att man bör ligga under 70 dB när man kombinerar alla ljudkällor en individ exponeras för under en dag. 

Sovproppar kan minska nattexponeringen för buller

Att exponeras för höga ljud och buller under dygnet kan leda till hälsokonsekvenser. Inte minst gäller detta nattexponering. Att bo i en storstad innebär exempelvis att man utsätts för höga ljud även när man sover. Att minska detta med sovproppar kan vara ett bra alternativ om man bor så att trafikbuller eller ljud från tåg/flyg stör. På så vis reduceras bullernivåerna och sömnen förbättras. Kontakta oss gärna för mer information om bullernivåer och tips och råd om hur dessa kan minskas.