Tinnitus

Tinnitus

Med tinnitus menas ljud i öronen som kan vara ringande, pipande, susande eller brusande. Ofta upplevs dessa problem under kortare perioder och besvären är övergående. Man kan få symptom efter en exponering av höga ljud (exempelvis under en konsert eller ett impulsljud som ett gevärsskott).

Går inte besvären över kan det ibland medföra huvudvärk, stress, problem med koncentrationen, irritation, ilska, nedstämdhet, oro, depressioner och sömnbesvär. Vissa individer kan hantera ljuden med tiden medan andra behöver mer hjälp och stöd.

Ordet tinnitus kommer från latinets ”tinnire” vilket betyder ”att ringa”. Med tinnitus menas en ljudperception utan extern ljudkälla och kan bara uppfattas av patienten. Här talar man också om subjektiv tinnitus. Detta är det absolut vanligaste formen. Det finns också objektiv tinnitus vilket betyder att det går att mäta ljuden eller registrera dem. De kan ha sitt ursprung i turbulent flöde i blodkärl eller kontraktioner i mellanörats muskler. Detta kan upplevas väldigt störande för patienten.

Tinnitus är väldigt vanligt och man uppskattar att cirka 15 % av befolkningen i Sverige, eller 1,5 miljoner människor, har besvär. Av dessa har runt 100.000 människor så allvarliga problem att det påverkar vardagen (Hörselskadades Riksförbund). Tinnitus förekommer i alla åldrar. Man ser dock att vissa yrkesgrupper som musiker, lärare, industriarbetare, militärer och krogpersonal är extra drabbade.

Ta första steget mot en bättre hörsel!

Hos Eartech får du alltid kostnadsfri rådgivning av våra specialister oavsett vilka funderingar du har om din hörsel. Skicka din fråga direkt i formuläret nedan eller ring oss på telefon 020-12 12 26

Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Vanliga tecken på tinnitus

När man får tinnitus kan man exempelvis uppfatta brus, pip, sorl, ringningar, visslande och sus. Både ljudkaraktär och styrka kan variera. Man kan uppfatta tinnitus vissa tider på dagen och ibland varierar det över tid. Man kan också höra olika tinnitusljud och ibland kan dessa uppträda samtidigt. Vidare kan man höra dessa ljud i ett öra eller i båda öronen.

Med andra ord är ens tinnitus många gånger väldigt individuell. Det är också väldigt individuellt hur man uppfattar sin tinnitus. Vissa har stora besvär vid svag tinnitus medan andra kan vara nära nog obesvärade även fast man har starka tinnitusljud stora delar av dygnet. Individens förhållningssätt är också en av de viktigaste behandlingsstrategierna vid tinnitus.

Varför får man tinnitus?

Tinnitus är ett symptom som har olika orsaker. Den vanligaste orsaken är bullerskador och höga ljudnivåer där hörseln påverkats. Ofta har man här både en hörselnedsättning och tinnitus. Andra vanliga orsaker är exempelvis högt blodtryck, medicinering, andra sjukdomar samt spända muskler i käke och nacke. Även psykologiska orsaker är relativt vanliga.

Vanligt är alltså att man exponerats för höga ljud. Detta innebär att hårcellerna i innerörats snäcka utsatts för alltför kraftiga ljudvågor. Är ljudnivåerna extremt höga kan det räcka med exponering vid ett enda tillfälle. En teori kring varför tinnitus uppstår vid bullerexponering är att innerörats skadade hårceller aktiverar sig själva (utan att de påverkas av ljud utifrån). En annan förklaring är att nervfibrernas isolerade höljen gör att överföringen av impulser leds till andra nervfibrer vilket leder till att felaktiga signaler skickas till hjärnans hörselcentrum.

Svårt att mäta

Många som får problem med öronsus upplever det svårt att förklara för sin omgivning om hur dessa ljud låter. Det kan vara väldigt frustrerande.

Forskare från Karolinska Institutet talar om svårigheterna med att mäta tinnitus då dessa kan beskrivas som ”fantom-ljud”. Med det menas att det är ljud som objektivt inte finns men ändå skapar stora problem och lidande hos en individ. Det hela kan beskrivas som att hjärnan försöker fånga signaler från en skadad del av örat. Dessa skador kan exempelvis ha uppstått genom att du utsatts för upprepade höga ljud eller så har du utsatts för ett kraftig smäll som exempelvis en fyrverkeripjäs eller ett gevärsskott. Effekten är att hårcellerna i innerörat skadats och då får inte hjärnan signaler från det skadade området. Då kompenserar hjärnan genom att höja volymen. Detta fenomen kallas ”central gain” på engelska och här uppstår det ringande ljudet som vi kallar tinnitus. En annan konsekvens av denna centrala förstärkning är att du kan bli överkänslig för alla typer av ljud (hyperakusi eller ljudöverkänslighet)

När man behandlar tinnitus har man idag enbart patientens beskrivning om hur det låter men det är svårt att mäta. Detta försvårar behandlingen och det blir en hel del testande av olika metoder för att se vad som fungerar i just ditt fall. Här blir det ofta två steg framåt, ett steg tillbaka när man prövar sig fram. Här är det också en fördel om man kan arbeta i team med flera discipliner inblandade som till exempel audionom, öronläkare, psykolog och en hörselingenjör.

Hur länge har du haft besvär?

När man får susningar i öronen och tinnitus första gången blir man ofta väldigt rädd. Man kan få symptom efter att ha varit på en konsert eller nattklubb där det spelats hög musik. Ofta går dessa besvär över på några dagar. Om det inte släpper så är det en bra idé att söka hjälp och stöd. I dessa fall kan det vara så att du fått en bullerskada.

Om du precis har fått tinnitus så försök vila dina öron och skapa en ljudvila. Låt din hörsel vila och återhämta sig. Tänk på att skydda dina öron under denna tid och utsätt dig inte för ytterligare höga ljud.

Tänk också på att din livssituation kan påverka. Om det varit mycket på jobbet, familjeproblem eller rent allmänt varit stressigt kan detta resultera i ökande problem med öronsus. Ofta kommer problemen smygande och att aktivt arbeta med avslappning och stresshantering är ofta värdefullt.

Har du börjat höra sämre bör du göra ett hörseltest. Detta kan du göra hos oss på Eartech Hörselkliniker. Många som hör sämre har också tinnitus. Behandlar man hörselnedsättningen med hörapparat kan man också ställa in den för att hjälpa dig med din tinnitus. Nya hörselhjälpmedel har idag funktioner och program för att minska besvären och är mycket uppskattade.

Kommer dina besvär snabbt bör du kontakta din vårdcentral eller husläkare för utredning.

Utredningav tinnitus

När du vänder dig till din vårdcentral eller husläkare så vill man kartlägga när besvären började och vad de kan tänkas bero på. Därför gör men en utredning och denna brukar inkludera:

 • När började dina besvär? Tidpunkt och hur länge har du haft besvär?
 • Förelåg yttre faktorer (stress mm) vid tidpunkten för debut?
 • Har du andra sjukdomar eller äter vissa mediciner?
 • Vilka mediciner tar du idag?
 • Ärftlighet. Har andra i din familj och släkt besvär?
 • Audiologisk utredning. Här görs tonaudiometri och ytterligare audiologiska undersökningar
 • Öronundersökning med mikroskop kan göras
 • Neuroradiologiska diagnostik kan göras

Tonaudiometri är den absolut vanligaste hörselundersökningen och här vill man försöka klargöra om det föreligger en sensorineural hörselnedsättning eller ledningshinder. Vid ensidig tinnitus vill man ibland göra en neuroradiologisk undersökning och vid pulserande tinnitus kan man undersöka om det beror på en kärlförändring.

Behandling av tinnitus

När man först söker hjälp för sin tinnitus brukar man börja med en intervju om allmänhälsan och även genomföra en hörselundersökning. Detta för att se om det finns någon hörselnedsättning. Vidare försöker man också, ofta med frågor, försöka kartlägga hur man uppfattar sin tinnitus och hur det påverkar ditt dagliga liv. Med dagligt liv menas här exempelvis arbete, fritid, skola och sociala relationer. När man gjort denna kartläggning kan ett antal behandlingar vara aktuella. Vad man väljer i det enskilda fallet beror bland annat på hur stora problem man har och om det finns en hörselnedsättning inblandad. Några exempel på behandlingar är:

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Självhjälpsbehandling via Internet
 • Information i grupp
 • Samtalsterapi
 • Utprovning av hörapparat
 • Utprovning av brusapparat (masker eller Tinnitus Retraining Therapy (TRT))
 • Avslappningsövningar
 • Sjukgymnastik
 • Massage
 • Besök hos tandläkare för spänningar i käkmuskulatur

Vad kan vi hjälpa till med på Eartech?

 

Eartech jobbar väldigt mycket med olika typer av tekniska hjälpmedel vid tinnitus. Många nya hörapparater har exempelvis olika ljudstimuleringsprogram och brusfunktioner inkluderade. Vidare finns ofta olika avslappningsprogram med som tillval. Detta innebär att man kan ställa in dessa hjälpmedel så att olika program har olika syfte. Exempelvis kan ett program förstärka hörseln, ett program maskera ett visst ljud och ett program är ett avslappningsprogram.

Vi har också samarbeten med specialister inom KBT och samtalsterapi om behov/intresse finns. Vidare har vi ett antal bra tips på självhjälpsbehandling via internet och olika applikationer som kan laddas ner till din smartphone. Allt detta för att bättre kunna hantera din tinnitus och att man strukturerat arbetar för att öka dina egna insikter, förståelse och kunskap om vad som fungerar just i ditt fall.